Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Stichting Venray Bloeit, gevestigd te Venray en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65332180 (hierna te noemen:  Venray Bloeit). Voor het leveren van onze diensten vragen we basale persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres, woonplaats en telefoonnummer. In deze verklaring staat beschreven welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze privacyverklaring is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving en beschrijft hoe Venray Bloeit de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

1.     Vuistregels 

1.1.  Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en doen dat zorgvuldig.
1.2.  Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en alleen gegevens die direct gerelateerd zijn aan een duidelijk omschreven doel.
1.3.  Wij bewaren gegevens zo kort mogelijk.
1.4.  Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
1.5.  De systemen en processen waarin de gegevens worden bewerkt zijn robuust en veilig (online en offline). De beveiliging is apart beschreven en wordt cyclisch gemonitord.
1.6.  Persoonsgegevens blijven eigendom van betrokkene en deze bepaalt wat er met de persoonsgegevens gebeurt, behalve als er een wettelijke verplichting aan de orde is (zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst).

2.     Gebruik van persoonsgegevens

2.1.  Wanneer u zich meldt bij Venray Bloeit vult u in het contactformulier de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam, adres woonplaats;
 • Vast of mobiel telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Overige  persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

2.2.  We gebruiken deze gegevens (mogelijk) voor: 

 • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u inzake uw vraagstelling;
 • Verzamelen, vastleggen en ordenen voor statistische doeleinden over de werkzaamheden van Venray Bloeit;

3.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

3.1.  U kunt contact opnemen met Venray Bloeit via het emailadres; info@venraybloeit.nl 

 • Meer informatie over de wijze waarop Venray Bloeit persoonsgegevens verwerkt;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die Venray Bloeit met betrekking tot u verwerkt;
 • Het aangeven van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door  Venray Bloeit;

3.2.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij een schriftelijk of digitaal verzoek, een kopie van uw identiteitsbewijs  mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Bij een mondeling verzoek dient u ook een geldig identiteitsbewijs te tonen indien het bestuurslid, bij wie u het verzoek doet, u niet persoonlijk kent. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Venray Bloeit wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

4.     Beveiliging van uw gegevens

4.1.  Venray Bloeit zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
4.2.  Venray Bloeit zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u dat schriftelijk melden bij Venray Bloeit.

5.     Derden

5.1.  Venray Bloeit zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of  Venray Bloeit daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6.     Melding Autoriteit Persoonsgegevens

6.1.  Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit .Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
6.2.  Venray Bloeit houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat het datalek is ontdekt. Dit kan via info@venraybloeit.nl
Vermeld in deze e-mail je naam,  je telefoonnummer en een korte beschrijving van het datalek.

7.     Melding aan betrokkene

7.1.  U wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8.     Wijziging privacyverklaring

8.1.  Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Hiervan wordt u dan tijdig geïnformeerd.

9.     Cookiebeleid

Op onze website gebruiken we 2 soorten cookies:

9.1.  Functionele cookies voor het functioneren van de webshop
9.2.  Analytische cookies om het aantal bezoekers per pagina bij te houden. De instellingen zijn zodanig dat er geen ip-adressen worden opgeslagen 

Het cookiebeleid is onder aan de homepage van de website opgenomen.

© 2024 - Venray Bloeit
Created by